کادر اجرایی باشگاه کوهنوردی شاهین

مطابق آیین نامه باشگاه، اعضای کادر اجرایی متشکل از ۹ نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می شود :
۱-مدیرعامل باشگاه، ۲ دبیر باشگاه، ۳-مسئول کمیته فنی، ۴-مسئول کمیته آموزش، ۵- مسئول کمیته روابط عمومی، ۶-مسئول کمیته امور مالی و تدارکات ، ۷-مسئول کمیته محیط زیست، ۸-مدیر داخلی باشگاه (بانوان) ۹-مسئول کمیته امداد و نجات