صبح روز چهارشنبه طبق برنامه ریزی قبلی ساعت ۷:۴۵ از اراک به سمت روستای انجدان و سپس سایت حرکت کردیم و سپس همنوردان به مدت ۳۰ دقیقه مشغول درست کردن و خوردن صبحانه شدند.