تیم هفت نفره باشگاه شاهین و پنج نفر از باشگاه عاشقان کوهستان روز جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ در ساعت ۵ صبح از اراک حرکت کرده و به محل پارک ماشین در پای لجور رسیدیم و ساعت ۶ صبح استارت زدیم

دوره برگزارشده آموزش سنگنوردی در سایت انجدان

با تصمیم گیری کارگروه فنی باشگاه شاهین کارگاه های آموزشی سنگنوردی،غار نوردی و دره نوردی در مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

صبح روز چهارشنبه طبق برنامه ریزی قبلی ساعت ۷:۴۵ از اراک به سمت روستای انجدان و سپس سایت حرکت کردیم و سپس همنوردان به مدت ۳۰ دقیقه مشغول درست کردن و خوردن صبحانه شدند.