در راستای تقویم باشگاه و اعلام آن جهت اطلاع اعضا، دررسانه های باشگاه و با ثبت نام علاقمندان برنامه و حل مسایل بیمه بچه ها و با در نظر گرفتن دو دستگاه مینی بوس طبق قرار قبلی راس ساعت ۷ صبح از میدان شریعتی به طرف منطقه مورد نظر حرکت کردیم .