مشخصات برنامه

برنامه همکاری تیمی از باشگاه شاهین با تیم پروژه تحقیقاتی پوشش گیاهی در کوه کوجه تفرش

تاریخ اجرا :  ۱۴ اسفند ۹۹

سرپرست برنامه : سرکار خانم بیتا سلیمانی

افراد شرکت کننده :

خانمها : ساراکائیدانی ، مریم بنی جمالی

آقایان : علی محسنی

افراد تیم تحقیقاتی :

خانمها: هجرتی‌، محدثه هجرتی

 آقایان: معراج

مقدمه : 

سرکار خانم هجرتی از دانشجویان رشته محیط زیست پروژه تحقیقاتی پوشش گیاهی در کوه کوجه تفرش را داشتند ؛ که دراین ارتباط از باشگاه کوهنوردی شاهین جهت این امر به لحاظ فنی و راهنما ، درخواست همکاری مینمایند؛ که مدیریت باشگاه آقای گنجه ای هم همکاری را در این رابطه پذیرفته و تیمی ۴نفره از باشگاه  همراه تیم تحقیقاتی سه نفره مینمایند .

زمینه و هدف:

 رابطه  بین اقلیم یک منطقه  و پوشش گیاهی  آن  تابع  شرایط خاصی  است .  اقلیم  از جمله  عوامل  مهم  اکولوژیک  محسوب  می شود  و بیشترین  تاثیر  را بر کیفیت  و کمیت  پوشش گیاهی  دارد . انتخاب  گیاهان به منظور اصلاح  و احیاء هر منطقه  باید با شناخت  اقلیم آن  منطقه صورت گیرد . اجتماع  گونه های  خاص هر  منطقه بوسیله  سه عامل  دما،  بارش و رطوبت  مشخص می شود  که امروزه از آن به عنوان متغیرهای  زیستی یاد  می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تنوع پوشش گیاهی در منطقه کوه کوجه تفرش و سازگاری اقلیمی گونه های غالب آن در منطقه بوده است.

روش بررسی: 

در این تحقیق، با جمع‌آوری نمونه‌های متعدد از پوشش گیاهی، شناسایی اولیه پوشش گیاهی کوه کوجه و جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل نام، فرم رویشی، پراکنش و کاربردآن ها در چشم‌انداز صورت گرفت. با توجه به این که هیچ گونه آماری از تعداد و موقعیت گیاهان موجود  وجود نداشت، با دستگاه GPS موقعیت کلی و محدوده گونه‌های غالب منطقه تعیین شد.

این تحقیقات به صورت فصلی و دوبار در ‌هر فصل انجام میگیرد.

 که در این ارتباط روز پنج شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۷ صبح از میدان فراهان به سمت شهر تفرش حرکت کردیم. ساعت ۸/۳۰  به شهر تفرش رسیدیم. پس از صرف صبحانه به سمت کوه راهی شده در ابتدای مزرعه آقای نعمتی ماشینها را پارک کرده ساعت ۹/۳۰ استارت کار تحقیقاتی زده شد. و در مسیر کار ادامه پیدا کرد تا انتهای دره که رفته رفته بر حجم برف افزوده و از میزان گیاهان تازه جوانه زده کاسته میشد. در انتهای دره به دلیل وجود برف و نداشتن تجهیزات زمستانه و …. دوست محقق و همراه هانشان تصمیم به بازگشت گرفتیم و ساعت ۱۳/۴۵ برنامه به طور رسمی پایان یافت.

۰ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.